DISCLAIMER & PRIVACY

Onderstaande regeling is van toepassing op alle Internet-initiatieven van GUIDO N.V. en haar dochterondernemingen, hierna gezamenlijk genoemd “ons bedrijf”. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen. 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

Ons bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ons bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of ons bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons bedrijf werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie. 

 1. AUTEURSRECHT

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen'” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over ons bedrijf, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.

Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie ( beeld, geluid, software,…) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij ons bedrijf en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen.

In ieder geval vrijwaart u ons bedrijf tegen aanspraken van derden. 

 1. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Zo werden bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site, te voorkomen.

Inzamelen van informatie

We zullen persoonsgegevens verzamelen in een database. Deze gegevens worden verkregen via:

 • Aankoop van producten
 • Deelname aan acties
 • Gebruik van onze internetsite

De gegevens worden verwerkt en gebruikt om:

 • u te contacteren voor marketingdoeleinden
 • aan u mededelingen te doen met betrekking tot eventuele bestellingen
 • u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden
 • automatische aanvulling van formulieren

en worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak.

Verwerking van deze gegevens gebeurt louter voor interne doeleinden. De klant moet hiervan niet in kennis worden gesteld indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

Doeleinden van de verwerking:

 • Het bezorgen aan de klant van de publicaties waarop het abonnement betrekking heeft.
 • Het bezorgen van andere informatie ten behoeve van de abonnees.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden, incl. het in handen van derden stellen van vorderingen.
 • Andere activiteiten van intern beheer
 • Het behandelen van geschillen
 • Het uitoefenen van accountantscontrole
 • Categorieën van gegevens:
  Naam, voornamen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bankrekeningnummer van de abonnee.
 • Gegevens mbt. opleiding, functie of beroep indien deze van belang zijn gelet op de aard van de publicatie.
 • Gegevens die betrekking hebben op het abonnement.
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de abonnementsgelden.
 • Een aanduiding van de reden van beëindiging van het abonnement.

Naam, voornaam en adres van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie; eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd vermeld worden in de registratieprocedure. Hierdoor komt u terecht op een Robinsonlijst. Dit is een lijst met namen en adressen van mensen die geen onbesteld, geadresseerd reclamedrukwerk meer wensen te ontvangen.

Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar nadat het abonnement is beëindigd, verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand en uw gegevens enkel gebruiken voor het versturen van het bestelde artikel, kunt u dit aan ons melden via e-mail of per brief aan GUIDO N.V., Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge.

Bij wijziging van ons reglement voor bescherming van persoonlijke gegevens ( vb. bij het gebruik van de consumenteninformatie voor nieuwe, nog niet in het privacy-beleid voorziene doeleinden), wordt u altijd op de hoogte gesteld alvorens we uw gegevens gebruiken. Hierdoor blijft het voor u steeds mogelijk uw deelname te weigeren.

We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze terechtgekomen bent. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bvb. onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren.

Ons bedrijf zal gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website.

Zo zijn we in staat:

 • Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, door u als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
 • de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond).
 • Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt onder meer aangewend in het kader van de CIM Internet Studie.
 • Het gebruik van de website en/of andere applicaties en het doorklikken op de advertenties, laat onze commerciële partners toe geautomatiseerde gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken.

Cookies bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen. GUIDO N.V. draagt er tevens zorg voor dat ze ook geen persoonlijke gegevens bevatten.

Sommige cookies worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties.

De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

U kunt cookies op uw computer op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

link google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

link mozilla firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings

link internet explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Change-Internet-Explorer-9-Privacy-settings

link safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

link opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie

Bij bewijs van zijn identiteit heeft elke gebruiker op elk moment het recht op inzage in de verzamelde gegevens, na schriftelijke aanvraag. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden.

Indien opgemerkt wordt dat de gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden, is verzet altijd mogelijk.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. 

 1. AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van ons bedrijf is mogelijk mits voorafgaand contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van ons bedrijf. Het volledige URL-adres van de website van ons bedrijf moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen ons bedrijf en de beheerders van die andere site.

Ons bedrijf geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft ons bedrijf hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. Ons bedrijf, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen. 

 1. REGELS INZAKE DEELNAME AAN DISCUSSIEGROEPEN

Door middel van verschillende fora wordt de mogelijkheid gecreëerd om on-line te discussiëren met andere bezoekers van de website. Op deze manier kan iedereen met dezelfde interesse berichten lezen en vragen beantwoorden. Om misbruiken te voorkomen worden aan de gebruiker van deze discussiefora enkele gedragsregels opgelegd.

Het respecteren van intellectuele eigendomsrechten. Versturen van auteursrechtelijk beschermde werken of werken waarop een industrieel eigendomsrecht gevestigd is, zonder toestemming of effectief bezit van de eigendom van bedoelde rechten, is verboden. De gebruiker vrijwaart ons bedrijf in elk geval tegen alle aanspraken van derden.

Het respecteren van de geldende wetgeving. Alle uitlatingen die mensen of instellingen op gelijk welke manier schade berokkenen, zijn verboden. Dit zijn uitlatingen die strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, die beledigend of discriminerend, lasterlijk of kwetsend, onwettig of onjuist zijn. Het is eveneens verboden gegevens te versturen die een aantasting zijn van het privé-leven van de gebruikers, die aanzetten tot rassenhaat en xenofobie of neerkomen op het maken van niet toegelaten publiciteit. Het bewust of onbewust schenden van nationale of internationale wetten is eveneens verboden.

Jobaanbiedingen, zoekertjes naar werk, commerciële informatie of alle andere niet-relevante berichten horen niet thuis op het forum.

De verstuurde berichten mogen geen virussen bevatten of technische mankementen vertonen, noch de andere computers of servers schade toebrengen.

Bij niet-naleving van deze voorwaarden behoudt ons bedrijf zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving:

 • Berichten weg te laten wegens een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of de geldende wetgeving.
 • Discussies af te sluiten.
 • De toegang tot het discussieforum te weigeren wegens het herhaaldelijk versturen van de hierboven bedoelde ongepaste berichten. Deze weigering hoeft niet gemotiveerd te worden.
 • Politiediensten of gerechtelijke autoriteiten in te lichten ingeval van ernstig ongeoorloofd gedrag.

Door de fora te gebruiken aanvaardt de bezoeker de openbaarmaking van naam en e-mailadres op de webpagina. Deze mogen door andere gebruikers echter niet voor commerciële of onwettige doeleinden ( spamming, stalking,…) worden gebruikt.

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten wegens gebrek aan controlemogelijkheid, noch voor de inhoud van andere websites die via een hyperlink aan de fora zouden kunnen verbonden zijn, noch voor het gebruik door derden, van e-mailadressen die op de fora vermeld staan.

 1. GEBRUIK VAN DE WEBSITES

De uitgever houdt zich het recht voor om de toegang te verbieden en te blokkeren tot de inhoud van deze website aan de gebruikers die gebruik maken van een of meerdere computerprogramma(‘s) die het tonen van advertenties op deze website verhindert.

 1. GESCHILLEN

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Gent, onverminderd het recht van ons bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door GUIDO N.V. of haar dochterondernemingen gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan de webmaster verbonden aan deze site gemeld worden.